Regulamin RoyalFestival

§ 1 Przedmiot Regulaminu

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki organizacji Royal Zouk & Kizomba Festival.

§ 2 Definicje


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • ♣ Festiwal – nazwa skrócona kongresu tanecznego Royal Zouk & Kizomba Festival
 • ♣ Akredytacja FullPass  –  opłata uprawniająca do pełnego udziału w Royal Zouk & Kizomba Festival
 • ♣ Akredytacja PartyPass  –  opłata uprawniająca do wstępu na imprezy taneczne podczas Royal Zouk & Kizomba Festival
 • ♣ Akredytacja Grupowa – opłata uprawniająca do pełnego udziału w Royal Zouk & Kizomba Festival.
 • ♣ Organizatorzy –  Studio Pasja   oraz   Salsowisko.pl (Anna Wierzchnicka) REGON:221552263
 • ♣ Uczestnik  –  każda osoba fizyczna, która opłaciła akredytację FullPass, akredytację PartyPass lub akredytację Grupową.

§ 4 Uczestnictwo w Festiwalu

 1. 1. W Festiwalu może brać udział każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Festiwalu.

 2. 2. Uczestnicy, którzy wykupili akredytację FullPass oraz akredytację Grupową mają prawo do uczestnictwa we wszystkich warsztatach oraz imprezach tanecznych Festiwalu.

 3. 3. Uczestnicy, którzy wykupili akredytację PartyPass mają prawo do uczestnictwa wyłącznie w imprezach tanecznych Festiwalu.

 4. 4. Organizator ma prawo zwolnić z opłaty akredytacji FullPass określone grupy uczestników, a w szczególności gości Festiwalu i przedstawicieli Organizatora, przy zachowaniu przez te osoby uprawnień Uczestnika.

§ 5 Do obowiązków organizatora Festiwalu należy:

1) przygotowanie miejsca warsztatów i miejsca imprezy,

2) wręczenie jednorazowo Uczestnikowi wodoodpornej opaski identyfikującej, uprawniającą do uczestnictwa w wydarzeniu

3) opracowanie programu warsztatów,

 

§ 6 POSTANOWIENIA REGULAMINU

 1.    Warunkiem uczestnictwa w imprezach i zajęciach tanecznych podczas Festiwalu jest akceptacja wszystkich punktów tegoż regulaminu przez Uczestnika.

2.    Regulamin dostępny do wglądu znajduje się na stronie internetowej http://royalfestival.pl,

3.    Festiwal odbywa się w Gdańsku, w dniach 27-29 września 2013.

4.    Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest imienne zgłoszenie mailowe i uiszczenie opłaty za wybraną formę karnetu na konto Organizatora, zgodnie z obowiązującą ceną. Wysłanie samego zgłoszenia nie gwarantuje rezerwacji miejsca. Gwarancją miejsca jest zaksięgowanie płatności na koncie Organizatora.

5.    Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

6.    Aby otrzymać akredytację należy przedstawić dokument potwierdzający dokonanie płatności oraz dowód tożsamości.

7.    Organizator nie wysyła potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na konto, chyba, że wpłacający poprosi o takie potwierdzenie drogą emailową lub telefoniczną.

8.    Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić w przeciągu 14 dni od daty przelewu środków.

10.    Potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu ma formę wodoodpornej opaski na rękę, zakładanej Uczestnikowi przez Organizatora podczas Festiwalu. Nie można zdejmować opasek do końca trwania Festiwalu. W przypadku utraty lub zgubienia opaski koszt wydania nowej to 400 PLN.

11.    Z przyczyn od siebie niezależnych, organizator ma prawo wprowadzać zmiany w programie warsztatów, jednakże organizator zobowiązuje się zapewnić taką samą ilość godzin zajęć. Zmiana w programie nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za akredytację.

12.    Zapisując się na warsztaty Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

13.    Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach i warsztatach Festiwalu wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

14.    Zniżka grupowa dotyczy jedynie akredytacji typu FullPass.

15.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

16.    Na terenie warsztatów i imprez obowiązuje całkowity zakaz palenia.

17.    Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na Festiwalu nie została uzgodniona z Organizatorem festiwalu, zostaną usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

18.    Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do otrzymania zwrotu pieniędzy.

19.    Zajęcia z instruktorami zagranicznymi będą prowadzone w języku angielskim (bez tłumacza)

20.    W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Organizator dopuszcza jednak możliwość przepisania karnetu do 10 września 2012 na innego uczestnika, wskazanego przez osobę rezygnującą z karnetu.

21.   Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do obiektu w którym odbywają się zajęcia i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

22.    Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, osób, których zachowanie zakłóca przebieg Festiwalu.

23.    Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu bez zwrotu akredytacji.

24.    Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia. Osoby nieprzestrzegające tej zasady będą skreślane z listy uczestników Festiwalu bez zwrotu pieniędzy.

25    Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora związane z organizacją Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 

Follow Us